Österreich
Secure Your Business
 

Manager ciągłości działania wg ISO 22301

 

CEL SZKOLENIA

 

  • Zapoznanie się z modelem normy ciągłości działania
  • Zapoznanie się z interpretacją wymagań normy
  • Nabycie wiedzy na temat zasad wdrożenia skutecznego systemu zarządzania ciągłością działania procesów w oparciu o ryzyko.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 

DZIEŃ 1DZIEŃ 2

 

1. Istota zarządzania ciągłością działania w kontekście organizacji, cele oraz potencjalne korzyści wdrożenia BCM:

  • osadzenie BCM w kontekście organizacji i kulturze organizacyjnej
  • cel normy ISO 22301
  • cel wdrożenia BCM
  • korzyści i koszty związane z wdrożeniem BCM.

 

 

 

 

5. Analizy ryzyka (RA) i analizy wpływu na działanie (BIA), przykładowe analizy, zagrożenia i podatności:

  • zarządzania ryzykiem wg ISO 31000 w BCM
  • planowanie zarządzania ryzykiem
  • analiza ryzyka – prawdopodobieństwo, skutki/wpływ, podatności
  • analiza wpływu na działania biznesowe BIA
  • szacowanie ryzyka i opcje postępowania z ryzykiem
  • planowanie postępowania – plan zarządzania incydentami IMP
  • ocena skuteczności zarządzania ryzykiem.

 

2. Elementy Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301:

  • definicje w ISO 22301
  • zarządzanie ryzykiem.

 

 

 

 

 

6. Strategia zachowania ciągłości działania i jej utrzymanie:

  • obszary strategiczne dla BCM
  • zagadnienia związane z ludźmi
  • wybór strategii – kryteria
  • utrzymanie BCM
  • monitorowanie
  • przeglądy BCM.

 

3. Etapy procesu zarządzania ciągłością działania zgodnie z cyklem PDCA :

  • kontekst organizacji
  • przywództwo
  • planowanie
  • wsparcie
  • funkcjonowanie
  • ocena
  • doskonalenie
  • polityka i procedury BCM
  • zasady opracowania polityki BCM
  • polityka i procedury BCM.
7. Budowanie planów ciągłości działania:
  • kategorie działań
  • incydent – oś czasu
  • Plan Zarządzania Incydentami (IMP)
  • Plan Ciągłości Działania (BCP)
  • testy, utrzymywanie i przeglądy
  • korzyści z testowania
  • rodzaje testów
  • ocena skuteczności i wyciąganie wniosków.

 

 

 

 4. Polityka i procedury BCM:

  • zasady opracowania polityki BCM
  • wymagania dotyczące dokumentacji
8. Auditowanie systemu BCM wg normy ISO 22301
  • korzyści z prowadzenia auditów BCM
  • audyt BCM jako narzędzie zarządcze
  • cele audytu BCM
  • planowanie, przeprowadzenie, dokumentowanie wyników wg ISO 19011
  • działania poauditowe – doskonalenie BCM.
 

9. Test końcowy.

 

Certyfikat – po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i zdanie egzaminu.

 

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 h

 

 

TERMIN, MIEJSCE I CENA SZKOLENIA

 

Aktualne terminy oraz cena szkolenia - Harmonogram szkoleń

 

Do podanych cen doliczony zostanie 23% podatek VAT (w przypadku okazania stosownego oświadczenia o całkowitym finansowaniu usługi ze środków publicznych do podanej ceny nie zostanie doliczony 23% podatek VAT).

 

Cena szkolenia zawiera:

  • Przeprowadzenie szkolenia
  • Materiały szkoleniowe
  • Przerwy kawowe i drobne poczęstunki
  • Ciepły posiłek w ciągu dnia
  • Wydanie certyfikatu.

 

 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C