Österreich
Secure Your Business
 

ZINTEGROWANE SYSTEMY – ZINTEGROWANA CERTYFIKACJA

  

IntegrierteManagementsysteme_PuzzleVier_web

 

To oszczędność nawet do 30%. Normy ISO doskonale wzajemnie się uzupełniają.
Tendencja rynkowa zmierza w kierunku zintegrowanych systemów zarządzania, które łączą w sobie takie tematy jak bezpieczeństwo informacji, zarządzanie usługami IT, jakość lub środowisko w ramach w jeden system wspomagający prowadzenie biznesu. Nawet tak ogólne procesy jak zarządzanie strategiczne lub planowanie procesów - mogą być zintegrowane. Klienci będą mogli zaoszczędzić czas i pieniądze, nawet do 30% dzięki ujednoliconym procesom, przeglądom i połączonym audytom.

 

 

 

W większości przypadków ISO 9001 służy jako podstawa do zintegrowania systemów zarządzania  W Polsce już ponad 11 000 firm jest certyfikowanych na zgodność z ISO 9001. Dlatego najczęstsza wersja integracji będzie polegać na budowaniu systemu zarządzania w zgodności z ISO 27001 lub ISO 20000 na już istniejącym systemie zarządzania jakością. Zintegrowane systemy będą efektywne i skuteczne gdy oprzemy je na procesach, które już w organizacji funkcjonują i były doskonalone i optymalizowane. Stanowi to o dojrzałości organizacji i jej sytemu. CIS we współpracy z Quality Austria-Polska – w ramach kompleksowej współpracy, oferuje efektywne audyty certyfikacyjne zintegrowanych systemów zarządzania.

 

 

Efekt synergii uzyskany dzięki integracji systemu:

 

  • Uproszczone nadzorowanie, - transparentność i uporządkowanie procedur systemu
  • Zintegrowane audity - audity dla kilku systemów realizowane w jednym czasie oszczędzają czas personelu i kadry managerskiej organizacji
  • Wspólna dokumentacja – obejmująca wszystkie systemy zarządzania i procesy biznesowe
  • Oszczędność czasu i pieniędzy -to fakt

 

Standardy bezpieczeństwa informacji (ISO 27001), Zarządzanie usługami IT (ISO 20000), Zarządzanie jakością (ISO 9001) i Zarządzanie Środowiskowe (ISO 14000) mają podobną strukturę i zawierają te same wymagania, w wielu aspektach:

  • Odpowiedzialność – od kadry zarządzającej do personelu kierowniczego średniego szczebla
  • Usystematyzowana - struktura dokumentacji
  • Dążenie do ciągłego doskonalenia
  • Zgodność z wymaganiami
  • Utrzymanie nadzorowanie operacyjne systemów

 

Audity w obszarze pojedynczego tematu wspiera organizację w początkowej fazie integracji

W zintegrowanych systemach przeglądy zarządzania nie muszą być realizowane w zwiększonym czasie adekwatnie do ilości systemów. W zależności od firmy potrzebne jest tylko dodatkowo od 25% do 30% więcej czasu na każdy temat. Nie będzie również konieczne opracowanie nowych procesów i procedur kontroli wewnętrznej. Zamiast tego istniejące listy kontrolne mogą zostać rozszerzone poprzez dodanie dodatkowych aspektów. To samo odnosi się do procesu ciągłego doskonalenia, w którym nowe tematy zostaną zintegrowane. Na początku integracji największe korzyści można uzyskać poprzez realizowanie auditów dla poszczególnych procesów, obszarów, tematów czy tez problemów. Podczas tych auditów wskazane jest skupić się na jednym temacie, potencjale doskonalenia i możliwościach poprawy.

 

 

Połączone audyty: efekt synergii wynikający z ogólnego celu
Zintegrowane audyty zewnętrzne są możliwe do realizacji i zalecane przez CIS jeśli podsystemy zostały zintegrowane. Zintegrowane audyty są interesujące przede wszystkim dla organizacj, ponieważ audytorzy wykwalifikowani w kilku standardach będą mogli uzyskać wgląd do całego systemu i będą mogli pokazać możliwości jego optymalizacji. Jednym z praktycznych przykładów jest: ,,zarządzanie incydentami”. Obszar ten został objęty normą ISO 27001 i został ustalony ponownie przy wdrażaniu ISO 20000. Dzięki połączonym audytom, można uniknąć powielenia pracy.

  

IntegrierteManagementsysteme_StillerErdpresser_web

,,Nasz system zarządzania obejmuje wszystkie procesy skupione w ramach systemu bezpieczeństwa informacji i zarządzania jakością, jak i również procesy planowania i procesy strategiczne. Zintegrowany system zarządzania pozwala nam na oszczędności czasu i pieniędzy”
Dr Elisabeth Stiller – Erdpresser, szef służby bezpieczeństwa Simens IT Rozwiązania i Usługi

 

 

 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C