Österreich
Secure Your Business
 

Standard ANSI/TIA 942

Pomimo stale rosnących potrzeb, do tej pory nie opublikowano normy, która w całości mogłaby być wykorzystywana do certyfikowania urządzeń i infrastruktury centrów danych. Oprócz licznych ogólnych norm i wymogów odnoszących się do części budynków, urządzeń i systemów, do certyfikacji centrów przetwarzania danych wykorzystywany jest również amerykański standard ANSI/TIA 942 (w obowiązującej od 2012 roku wersji ,,A"). Obecnie jest to jedyny standard, wykorzystywany w skali międzynarodowej, zawierający ogólnodostępny katalog infrastruktury stanowiący podstawę do certyfikacji centrów danych. Uznane stowarzyszenia, jak i jednostki certyfikujące i badawcze, korzystają z podstawowych elementów i kryteriów opisanych w standardzie sklasyfikowanych w punkcie ,,lokalizacja centrum danych" wg czteropoziomowego systemu klasyfikacji.

 

Integracja z ISO 20000 i ISO 27001

Firmy, które posiadają już certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 lub system zarządzania usługami IT wg ISO 20000 i myślą o certyfikacji urządzeń i infrastruktury znajdującej się w centrach danych, mogą zastanawiać się nad możliwością integracji posiadanych systemów z normami: ANSI/TIA 942 i EN 50600, tj. standardami, które zawierają wymagania dotyczące centrów danych, ich jakości i infrastruktury. Część 1 standardu ANSI/TIA 942 zawiera dodatkowo elementy odnoszące się do analizy ryzyka biznesowego, a więc całkowity poziom ogólnej dostępności lokalizacji centra danych może zostać określony. Ponadto, firmy, które posiadają już doświadczenie i Bez tytułu2wypracowaną systematykę względem ISO 27001 mają przewagę firmami nie posiadającymi certyfikowanego sytemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wynika to z faktu, iż w normie ISO 27001 pojawia się odniesienie do urządzeń i infrastruktury centrum danych, jednakże nie jest ono tak szczegółowe jak wytyczne zawarte w standardzie ANSI/TIA 942. Reasumując, integracja standardów ISO 27001, ISO 20000, ANSI/TIA 942 oraz EN 50600 jest możliwa i może w znacznym stopniu przyczynić się do obniżenia kosztów całego procesu certyfikacji.

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C