Österreich
Secure Your Business
 

Ogólne warunki zgłoszeń na szkolenia

Zgłoszenia powinny być dokonywane na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym. Formularz może zostać przekazany przez:


Faks: +48 32 216 26 41
e-mail: office.pl@cis-cert.com
Pocztę na adres: CIS – Certification & Information Security Services Sp. z o. o.
ul. Żwirki i Wigury 14, 43-190 Mikołów

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Termin zgłoszeń mija na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia.  Po otrzymaniu zgłoszenia przez CIS - uczestnik otrzyma potwierdzenie rejestracji. Zgłoszenia będą rozpatrywane w kolejności ich otrzymania. Informacja o rezygnacji ze szkolenia (np. z powodu choroby) powinna być przekazana do CIS niezwłocznie.


Rejestracja odbywa się zgodnie z ogólnymi warunkami uczestnictwa, jak również innymi zasadami stosowanymi przez CIS np. warunkami przystąpienia do egzaminu lub okresu ważności certyfikatów oraz ogólnymi warunkami dla posiadaczy certyfikatów. Wszystkie ww. warunki są integralną częścią zgłoszenia. Informacje na ich temat można znaleźć na stronach opisujących poszczególne szkolenia.


Warunki płatności


Wpłata za udział w szkoleniu i egzaminie powinna być dokonana w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury VAT. Uczestnicy otrzymują faktury przed rozpoczęciem szkolenia. Cena obejmuje cały przebieg kursu, materiały dydaktyczne i dokumentację egzaminacyjną oraz przerwy kawowe i obiad. Cena nie zawiera podatku VAT.
Wpłaty należy dokonać na nr rachunku: 63 1050 1399 1000 0090 3008 1351 w ING Bank Śląski.
W treści przelewu wpłaty prosimy podać nazwisko uczestnika oraz datę i nazwę szkolenia.

 

Rezygnacja i zmiana zgłoszenia


Rezygnacja i zmiana zgłoszenia powinna zostać skierowana do CIS w formie pisemnej. W przypadku odwołania uczestnictwa w terminie krótszym aniżeli 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data otrzymania powiadomienia), związana jest z koniecznością poniesienia opłaty w wysokości 100 % kosztów uczestnictwa w szkoleniu. Jeśli osoba uczestniczy tylko w szkoleniu lub przystępuje wyłącznie do egzaminu, nie będzie od niej pobierana pełna opłata za szkolenie.
CIS zastrzega sobie możliwość zmiany daty, miejsca, trenera oraz treści szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują w pełni zwrot wniesionej opłaty.

 

Ochrona danych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Mikołowie (43-190).  Państwa dane przetwarzamy w celu przesyłania informacji w zakresie systemów zarządzania, obsługi zapytań w zakresie certyfikacji i szkoleń, wypełnienia obowiązków wynikających z litery prawa min. polegającego na wystawianiu faktur za realizowane usługi, zawarcia i wykonania zobowiązań wynikających z ofert i zawartych umów, windykacji należności; prowadzenia postępowań sądowych i arbitrażowych. Odbiorcami danych osobowych w ramach prowadzonej działalności CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. są: Jednostka certyfikacyjna CIS - Certification & Information Security Services GmbH z siedzibą w Wiedniu, trenerzy związani z CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. i CIS GmbH, podmioty wspomagające działalność biznesową CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. takie, jak: dostawcy usług informatycznych, kurierskich, pocztowych, telefonicznych i księgowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, wniosku o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, z jednoczesnym uwzględnieniem podstaw prawnych nadrzędnych. Czas przetwarzania danych, po zakończeniu realizacji celów wynikających z zawartych umów, jest przedłużony o terminy wynikające z dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Czas przetwarzania danych jest również regulowany wymaganiami akredytacyjnymi i dla dokumentów związanych z akredytowanymi szkoleniami termin przechowywania danych to 12 lat.

Zgodnie z przepisami, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. W przypadku, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego kierując ją wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych przy ul. Stawki 2 w Warszawie https://uodo.gov.pl/. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem iod@cis-cert.com lub dzwoniąc pod numer : +48 32 216 26 40.

Zakwaterowanie

 

Opłata za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia, możemy jednak pomóc w rezerwacji hotelu.
 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services Sp. z o.o. T +48 32 216 26 40 office.pl@cis-cert.com Imprint

T&C